Vernon Smith Family Tree


Vernon Smith

m.

Winnie Fred Smith